Uvjeti korištenja

Informacije o trgovačkom društvu

 

GRUPOLOVAC d.o.o., računalno programiranje

OIB: 42517304883

MB: 04967224

Adresa: Lanište 1F, 10000 Zagreb, Hrvatska

Mobitel: +385 98 896 474

 

Opće odredbe

 

Pružatelj usluge je pravna osoba Grupolovac d.o.o. sa sjedištem na adresi Lanište 1F, 10000 Zagreb, OIB: 42517304883, a koja pravna osoba putem ovog web portala pruža usluge u trgovini primatelju usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici).

Korisnik je svaka fizička osoba, zatim obrtnik ili pravna osoba koja koristi usluge u trgovini putem web portala www.grupolovac.hr, a koji portal omogućava većem broju osoba koje se međusobno ne poznaju i koje kupuju isti proizvod/uslugu da se grupiraju i ostvare najpovoljniju cijenu na količinu definiranog proizvoda/usluge.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Korisnika i Pružatelja usluge, a u odnosu na uvjete i način registracije i prijava na oglase, cijene usluga, uvjete i načine plaćanja, jamstva (garanciju), prava na prigovor, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka, kao i druga pitanja vezana uz pružanje usluga u trgovini putem ovog portala.

Ugovor o pružanju usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Korisnika i Pružatelja usluge zaključen je u trenutku kada je Korisnik izvršio uplatu cijene za prijavu na određeni oglas, odnosno kada se Pružatelj usluge na nedvojben način uvjerio da je takva cijena plaćena.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.grupolovac.hr. Korisnik ima mogućnost i ovlašten je pohraniti, odnosno ispisati Opće uvjete na vlastitom računalnom sustavu.

Plaćanjem cijene za prijavu na određeni oglas putem ovog portala smatra se da je Korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio ove Opće uvjete kao sastavni dio Ugovora. Pružatelj usluge je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta.

Korisnik-fizička osoba, može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Pružatelj usluge ne snosi bilo kakvu odgovornost.

Korisnik je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Pružatelja usluge da uskrati takvom Korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi ovaj portal. Pružatelj usluge se oslobađa bilo kakve odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup portalu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja portala ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Pružatelj usluge. Također, Pružatelj usluge je oslobođen bilo kakve odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje portala.

Sav sadržaj na ovom portalu je u vlasništvu trgovačkog društva Grupolovac d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Lanište 1F. Svako nedozvoljeno kopiranje i distribucija sadržaja portala su zabranjeni.

 

Uvjeti pružanja usluge

 

Pružanje usluga u trgovini putem ovog portala može se ostvariti samo ako je Korisnik dao točne podatke.

Administrator portala kontaktira više trgovačkih društava ili obrta koji su relevantni za definirani proizvod/uslugu te odabire ono trgovačko društvo ili obrt koji za takav proizvod/uslugu nudi najveći popust, odnosno najpovoljniju cijenu.

Korisnik se mora registrirati na portal te prilikom prijave na određeni oglas izvršiti plaćanje za takvu prijavu Pružatelju usluge, a po cijeni koju je odredio Pružatelj usluge.

Korisnik može sam besplatno kreirati oglase (koje će administrator portala postaviti aktivnim ako su isti nekompromitirajući) ili se može prijaviti na već aktivne oglase.

Korisnici se grupiraju prijavom na aktivan oglas. U oglasu je definiran proizvod/usluga zbog koje se grupiraju, popusti koje ostvaruju, vrijeme trajanja oglasa, maksimalan broj prijava te cijena prijave.

Svaki Korisnik koji se prijavio na određeni oglas u svom korisničkom profilu ima mogućnost vidjeti kontakt podatke svih ostalih Korisnika koji su prijavljeni na taj oglas, a što im omogućava da, ukoliko žele, međusobno komuniciraju.

Oglas prestaje biti aktivan ukoliko prođe vrijeme trajanja oglasa ili kad se dosegne maksimalan broj prijava. Kad oglas prestane biti aktivan, portal svim Korisnicima koji su prijavljeni na određeni oglas šalje e-mail s kontakt podacima trgovačkog društva ili obrta kojem se trebaju javiti radi ostvarivanja popusta, odnosno realizacije najpovoljnije cijene definiranog proizvoda. Također se takvom trgovačkom društvu ili obrtu prosljeđuje popis svih Korisnika s imenom, prezimenom i njihovim OIB-om, a koji ostvaruju pravo na popust, tj. na najpovoljniju cijenu definiranog proizvoda/usluge.

 

Jamstvo (Garancija)

 

Portal garantira Korisnicima uštedu barem 5 puta veću od cijene koju je Korisnik platio za prijavu na oglas. Ukoliko Korisnik odustane od kupnje proizvoda/usluge portal nije u obvezi da istome vrati plaćenu cijenu za prijavu na oglas. Ukoliko se na oglas prijavi mali broj korisnika koji nije dovoljan za ostvarenje popusta, odnosno najpovoljnije cijene, tada se portal obvezuje svim Korisnicima tog oglasa izvršiti povrat uplaćene cijene prijave na oglas i to najkasnije u roku od 7 radnih dana računajući od dana kada je Pružatelj usluge o tome obavijestio Korisnike.

 

Načini plaćanja

 

Korisnik plaćanje prijave na oglas može izvršiti kreditnom karticom (jednokratno). Kartice kojima se može platiti su: American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners.

Za sigurnu autorizaciju plaćanja na portalu koristimo usluge našeg partnera T-Com-a i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva on-line plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 128 – bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.

Korisnik je suglasan da, ukoliko Pružatelj usluge prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja. Pružatelj usluge pridržava pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije. Cijene važe u trenutku prijave na oglas i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s gore navedenim načinima plaćanja i pod gore navedenim uvjetima.

 

Zaštita osobnih podataka Korisnika

 

Osobni podaci Korisnika pribavljeni putem ovog portala zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i odredbama Opće uredbe o zaštiti poadatka (GDPR). Osobni podaci Korisnika biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja Ugovora i usluga koji su predmet ovih Općih uvjeta. Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenom administratoru i onim osobama koji su ti podaci nužni za obavljanje posla (trgovačka društva ili obrti kojima se prosljeđuju imena i prezimena Korisnika i njihovi OIB-i, a prilikom ostvarenja popusta, odnosno realizacije najpovoljnije cijene definiranog proizvoda). Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja.

Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni, istiniti te prihvatom ovih Općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces sklapanja Ugovora između Pružatelja usluge i Korisnika obavlja se putem e-maila i/ili telefonskog broja koje Korisnik unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Pružatelja usluge.

 

Prigovori Korisnika

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Pružatelj usluge omogućuje svim Korisnicima da svoje prigovore upute preporučenim putem na adresu trgovačkog društva Grupolovac d.o.o. Lanište 1F, 10000 Zagreb, odnosno putem e-maila na adresu: info@grupolovac.hr, a nakon čega će Pružatelj usluge obavijestiti Korisnika o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Pružatelj usluge će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Pružatelj usluge, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga.